Jaarvergadering


 Op deze pagina kunt u de notulen van de laatst gehouden Algemene Jaar Vergadering  nog eens rustig nalezen.


SPEL -  ONTSPANNING - BEWEGING.      

Notulen ledenvergadering 16 februari 2023

Aanwezig:-Lucien Pang-Atjok, -Jan Jacobs, -Teun Hahn, - Thijs Manten, -Ton Hollenberg, -Marieke vd Hoeven, -Rinus Klompenhouwer, -Wilberd v der Kallen, -Jan Ros, -Corrie Huiding, -Henk Lingeman, - Sjaak Vondenhoff, -Ingrid Pruijssers

Afwezig met kennisgeving: - Jan Berends, - Klaas Wiersema, Perry Vink.

1 Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2 Ingekomen stukken.

De goedgekeurde Statuten zijn eindelijk binnen en goedgekeurd door de notaris. Het is enorm veel werk geweest deze aan te passen.

3 Notulen vergadering 2022

De notulen van 2022 worden, onder dankzegging aan de notulist, goedgekeurd. De datum moet alleen gewijzigd van 31-4-’22 naar 31-3-’22 Ook de uitgestelde beoordeling van de notulen van september 2021 worden behandeld en ook deze notulen worden goedgekeurd.

4 Mededelingen van het bestuur

Naar aanleiding van een tip van Sport Utrecht is er subsidie aangevraagd voor het maken van een nieuwe en toegankelijker website. De subsidie is inmiddels binnen (€750) en Henk is met deskundige hulp. De nieuwe website heeft ook een nieuwe naam waardoor we beter zichtbaar zijn voor nieuwe leden; www.hartsportclubutrecht.nl. Onze “oude” website zal nog enige tijd blijven bestaan om de overgang wat makkelijker te maken en langzaam aan te wennen aan de nieuwe.

Sjaak is bezig om nieuwe foto’s te maken voor de nieuwe website en nieuwe flyers, als iemand niet op de website of flyer wil, laat dat svp even weten. Op onze “oude" website en flyer staan nu nog mensen die al geen lid meer zijn of zelfs zijn overleden. Dus een nieuwe look is dan niet overbodig.

5 Financieel jaarverslag:

De penningmeester Henk Lingeman geeft een toelichting op de jaarcijfers. En vertelt dat de subsidie voor 2023 al is gestort op onze rekening. Het andere wat opvalt is de grote uitgave aan het jubileum uitje, wat zeer de moeite waard was! Ondanks het hoge eigen vermogen is het fijn als er nog 2 nieuwe leden bij komen.

6 Verslag kascontrolecommissie

Corrie Huiding en Rinus Klompenhouwer verklaren de cijfers over 2022 te hebben ingezien en geen problemen/onjuistheden te hebben waargenomen. Zij vragen daarom het bestuur en de penningmeester decharge te verlenen. Hetgeen volmondig geschiedt.

De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie en de penningmeester en zowel Corrie en Rinus blijven in de commissie, Ronald wordt reserve lid.

KOFFIE PAUZE

7 Verkiezing bestuur en vacature continuïteitscommissie.

Zowel Sjaak, Ingrid en Henk stellen zich opnieuw verkiesbaar, hetgeen door de vergadering met instemming wordt ontvangen. Wegens opzegging door Jan Berends is er een vacature ontstaan in de bezetting in de continuïteitscommissie, deze vacature is opgevuld door Rinus Klompenhouwer zodat deze samen met Ronald Wilschut deze commissie vormen. Rinus geeft nog aan of er niet een vice voorzitter moet komen? Henk wil dit wel op zich nemen, maar dan zal er te zijner tijd wel een andere penningmeester moeten komen…Sjaak geeft nog aan dat hij wil blijven ™ 2025 dan wordt hij nl 80.

8 Begroting 2023

De penningmeester biedt de vergadering, mede namens het bestuur, de begroting aan voor 2023. Deze wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

9 Verenigingsjaarverslag

De voorzitter doet verslag over wat zoal is gebeurd gedurende het afgelopen verenigingsjaar. Voor belangstellenden liggen enkele exemplaren op tafel.

Verenigingsjaarverslag   S.O.B. ’87   2022

Maandag 3 januari Geen opening seizoen !!! Gymzaal gesloten wegens Corona
Maandag 17 januari START van het seizoen !
Maandag 17 januari Bestuursvergadering
Donderdag 28 januari Aankoop nieuwe materialen. 2 voetballen – 18 rackets- 4 volleyballen.
Maandag 21 januari Aanbieding vernieuwd Huishoudelijk Reglement.
Woensdag 9 maart Harry Wasser thuis van de trap gevallen. Nekwervels gebroken geopereerd en herstellen van breuken/ verwondingen ook longontsteking en slikproblemen geconstateerd.
Maandag 14 maart Bestuursvergadering
Donderdag 31 maart Algemene Leden Vergadering.
Maandag 4 april Jan Ros onwel geworden. Ambulance gevraagd. Had al afspraak om naar een neuroloog te gaan i.v.m. duizelingen. Niet naar ziekenhuis gebracht.
Maandag 11 april Update Harry Wasser. Harry is opgenomen in Revalidatie huis Domstate
Woensdag 20 april Lisette en Sjaak op herhaalcursus Reanimatie / AED
Dinsdag 3 mei 2 Basketballen gekocht
Maandag 9 mei Nieuw lid komt kijken Mw. Ria Beerends
Zaterdag 14 mei Jubileumviering bowlingavond met diner.
Donderdag 21 juli Gegevens en Statuten opgestuurd naar Notaris
Dinsdag 17 aug. Huishoudelijk reglement definitief vastgesteld na correcties.
Vrijdag 26 aug. Nieuw lid Anneke Hielema bedenkt zich, wordt toch geen lid.
Maandag 29 aug. Henk Herremans bedankt als lid.
Maandag 5 sept. Start nieuw seizoen 22-23
Maandag 5 sept. Afscheid Wim Geurtsen.
Maandag 10 okt. Subsidie aanvraag 2023 ingediend.
Maandag 30 okt Lisette op reis tot 1 mei. Wordt vervangen door Bas
Maandag 30 okt. Subsidie aanvraag goedgekeurd door gemeente Utrecht. Begin november Wilberd heeft zijn best gedaan om onze website in een nieuw programma jasje te steken, hetgeen goed is gelukt. Dank Wilberd.
Maandag 14 november 1e avond met Bas
Maandag 5 december Subsidie aangevraagd van €750 voor nieuwe website. Is toegewezen !
Maandag 19 december Jaarlijks kerstpresentje uitgedeeld, dit jaar Kerststukje !
Maandag 19 december Zoals gebruikelijk het jaar afgesloten met een avondje volleybal Het jaar zit er weer op! Op naar 2023!

10 Rondvraag

Ronald verzoekt de vergadering hun dank over te brengen aan het bestuur en de sportcoaches voor het vele werk afgelopen jaar verzet. Dit ging gepaard met een bosje heerlijke ruikers, waarvoor iedereen dank.

11 Sluiting

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar deelname en inbreng en wenst allen Nog even een gezellig samen zijn en voor daarna wel thuis. En we borrelden nog even gezellig na!

Utrecht, 20-februari - 2023

 

Voorzitter Secretaris / Notulist Penningmeester
Sjaak Vondenhoff Ingrid Pruijssers Henk Lingeman